پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
PEDSTC

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC)
17-18 Feb 2010 Tehran, Iran
 

www.pedstc.org

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.14776.fa
برگشت به اصل مطلب