پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
کنفرانس فناوری اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

                                       وبگاه: http://www.iictc.ir

                                       نامه الکترونیکی: info@iictc.ir

                                       تلفن: 66021150-66032000

                                       نمابر: 66021149

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.15384.fa
برگشت به اصل مطلب