پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
پنجمین کارگاه انجمن رمز ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

پنجمین کارگاه علمی شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران با عنوان" رمزنگاری و امنیت نظریه اطلاعات" چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 در سالن کهربا دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://sbisc.sharif.edu مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.19961.fa
برگشت به اصل مطلب