پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
کنفرانس امنیت سخت افزارهای رمزنگاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دومین کارگاه علمی آ»وزشی "امنیت سخت افزارهای رمز نگاری و سیستم های تعبیه شده توسط شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه امام حسین (ع) و با همکاری دانشگاه تربیت معلم برگزار می گردد.

زمان: 21/2/1390

مکان: دانشگاه تربیت معلم

آدرس وب سایت: http://sbisc-ihu.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.20167.fa
برگشت به اصل مطلب