پژوهشکده الکترونیک- کارکنان پژوهشکده
کارکنان پژوهشکده الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

 مستقیم : 77240487-021
 فاکس :    77240486-021
 
تصویر نام و نام خانوادگی  مسئولیت  Email  تلفن داخلی
فرهاد یوسفی  کارشناس ارشد آموزشی  مدیرداخلی و اجرایی  farhad_yousefi@iust.ac.ir 3700-3701
سعید کریمی  کارشناس امور پژوهش  مسئول کارگاه و آزمایشگاهها karimis@iust.ac.ir 3703
فرانک داودنژاد مسئول وبگاه  davoodnezhad@iust.ac.ir 3700-3701
محمد رضا عبدالله زاده خدمات 3715
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7065.54767.fa
برگشت به اصل مطلب