پژوهشکده الکترونیک- کارکنان پژوهشکده
کارکنان پژوهشکده الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 

 مستقیم : ۷۷۲۴۰۴۸۷-۰۲۱
 فاکس :    ۷۷۲۴۰۴۸۶-۰۲۱
 
تصویر نام و نام خانوادگی  مسئولیت  Email  تلفن داخلی
فرهاد یوسفی  کارشناس ارشد آموزشی  مدیرداخلی و اجرایی  farhad_yousefiiust.ac.ir ۳۷۰۰-۳۷۰۱
سعید کریمی  کارشناس امور پژوهش و مسئول کارگاه  karimisiust.ac.ir ۳۷۰۳
فرانک داودنژاد کارشناس وبگاه و مسئول دفتر  davoodnezhadiust.ac.ir ۳۷۰۰-۳۷۰۱
هاشم بهشتی خدمات ۳۷۱۷
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7065.54767.fa
برگشت به اصل مطلب